Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

6 dk okuma süresi


1
12 Paylaşım, 1 puan

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, çok çeşitli dini inançlara ev sahipliği yapmaktadır. Çok renkli görüntülere sahip olan ülke birçok özelliğiyle de dünyanın en dikkat çeken ülkeleri arasındadır. Hindistan’daki sosyal yaşamı anlamak için dini inançlarını anlamak gerekiyor. Çünkü Hindistan’da din unsuru sosyal hayatla bütünleşmiş ve birçok ritüelle karakterize olmuştur. Farklı inançların uyum içinde yaşadığı, Hindistan’da halen devam eden ve nüfusun az bir oranının temsil ettiği birbirinden farklı inançlar arasından 10 tanesini sizin için listeledik. Keyifli okumalar!

1. Sihizm

Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

Sihizm inancı, 15. yüzyılda çıkmış ve kurucusu Guru Nanak Dev Ji’dir. Sihler sonsuz ve tek Tanrı inancına sahiptir. Hinduizm ve İslam’dan benzer unsurları birbirine kaynaştırdıkları öğretileri yol gösterici olarak kabul ederler. Pencap, kutsal mekanları ve Ik Onkar da kutsal kitaplarıdır. Kardeşlik kavramının öne çıktığı Sihizm dininde tüm insanların eşit olduğu görüşü hakimdir. Sihizm‘e göre ideal insan, Tanrı ile birlik kurabilen insandır. Sihler şehvet, açgözlülük, ego ve öfke gibi zayıflık olarak tanımladıkları özellikleri meditasyon yoluyla dönüştürmeye ve Tanrı’nın varlığını hissetmeye odaklanırlar. 21. yüzyıl itibariyle dünyada yaklaşık 30 milyon temsilcisinin olduğu Sihizm, dünyanın en büyük beşinci dini olarak geçer. Hindistan’da ise Sihler nüfusun %1.7’sini oluştururlar. Erkeklerde kesilmemiş saçlar, traş edilmemiş sakal ve bıyıklar, sarık ve sağ bilekte bilezik gibi işaretler Sihlerin önemli simgeleridir.

2. Budizm

Budizm, Hinduizm’in çok Tanrılı inancına ve kast sistemlerine karşı bir tepki olarak doğmuştur. Kurucuları olan Buda, sarayda yaşamış fakat halkla iç içe büyümüştür. Onların yaşadığı hayatın farklılıklarını ve sıkıntılarını gördüğü için sarayı terk etmiş ve doğaya yerleşmiştir. Buda, hayattaki ıstırap ve tatminsizliğin sebeplerini düşünerek açıklamaya ve gidermeye yönelik öğretiler ortaya koymuştur. Acının kaynağını istek ve arzular olarak görürler ve bunları bıraktıkları zaman acıların sonu geleceğine inanırlar. Budizm’de Nirvana’ya ulaşmak en kutsal amaçtır. Nirvana’ya ulaşmanın ardından reenkarnasyona (yeniden doğum) inanırlar. Budistler için meditasyon, doğru düşünmeye ulaşmada önemli bir araçtır. Diğer dinlerden farklı olarak Tanrı’nın ve ruhun varlığını reddederler. Her şeyin değişeceğine ve yok olacağına inanırlar. Dünyada yaklaşık 500 milyonu aşkın Budist yaşamaktadır.

3. Jainizm

Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

Hindistan nüfusunun %0.37’sini oluşturan Jainizm, ruhani özgürlük ve kurtuluş kavramlarının temeli üzerinde kurulmuştur. Jainizm’in kurucusu Mahavir’dir. Hinduizm’den ayrılarak oluşan dini akımlardan birisidir. Şiddet karşıtlığı ve ruhun gerçek doğasının anlaşılmasını savunurlar. Jainlere göre insan en yüce varlıktır ve ondan daha üstün bir varlığa gerek yoktur. Teizm ve Ateizmden farklı olarak evrenin yaratılmadığı ve sonsuza kadar devam edeceği inancını benimseyen Transtemiz bir din olarak geçmektedir. Jainler her varlığın ölümsüz bir jivaya (ruh) sahip olduğu ve her insanın kendi eylemlerinden sorumlu olduğu görüşüne sahiptirler. Jainizm inancında ulaşılabilecek en yüksek mertebe, şiddetsizlik ilkesini benimseyen ve barışı savunan anlamlarına gelen Ahimsa’dır. Bu mertebeye ulaşmada keşişlik ve katı vejetaryenlik uygularlar.

4. Zerdüştlük

İran’da doğan Zerdüştlük inancı dünyanın en eski dinleri arasında yer alır ve Zoroaster peygamberin öğretilerine dayanır. Semavi dinlerle çok fazla benzerliği olan Zerdüştlük inancında tek Tanrı inancı vardır. Ayrıca ölümden sonraki yaşama ve özgür iradenin varlığına da inanırlar. Zerdüştlerin Tanrısı Ahura Mazda olarak adlandırılır ve aklın efendisi olarak sembolize edilir. Avesta, kutsal metinleridir. İyi düşünceler, sözler ve ameller en temel öğretilerini oluştururken kötülüğe karşı mutluluğu yaymak hayattaki en yüce amaçlarıdır. Zerdüştlükte ateş ve güneş kutsaldır. İnançları gereği ölülerini, kefensiz bir şekilde yüksek yerlerin çatılarına koyarak doğal etkenlerle yok olmaya bırakırlar. Zerdüştler İslam döneminde art arda gerçekleştirilen göçlerden sonra Hindistan’a yerleşmişlerdir. Hindistan’daki Zerdüştler Parsis olarak adlandırılırlar ve Hindistan’da nüfusun %006’sını temsil ederler.

5. Bahai

Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

Bahai inancına göre kendi peygamberleri, diğer dinin peygamberlerinden daha yücedir ve Tanrının bir yansıması olarak kabul edilir. Hıristiyanlığın temel gerçeklerini reddederler. Bu inanca göre tüm halklar ve dinler birleşerek Bahai dinini oluşturacaktır. Dünya barışını sağlamayı temel öğreti olarak benimserler. Bunun için bir dünya mahkemesinin gerekliliğini savunurlar. Bahai inancında Tanrı kendisini farklı mekanlarda ve zamanlarda gösterir. Tanrının ruhunun ve sıfatlarının, yaşamın kaynağı olan güneşin ışınlarının tezahürü olduğuna inanırlar. Bahai temel öğretileri sebebiyle Hinduizm ile benzerlikler gösterir. Bahai inancını takip edenler Hindistan nüfusunun %0.2’sini oluştururlar. Bahailerin kutsal mekanı ise Delhi’deki Lotus Tapınağı’dır.

6. Animizm

Animizm, canlı ve cansız her şeyin bir ruhu olduğu inancıdır. Bunların yanı sıra soyut kavramların da yaşam gücü olduğuna inanırlar. Bazı Animistler hayvanları ve bitkileri de insani bir varlık olarak değerlendirir ve o şekilde etkileşime girerler. Mesela bir mantar toplarken saygılı olmak ve konan bir kuşa hoş geldin dileklerini iletmek gibi saygı unsurunu benimseyen bir ekolojik etiği savunurlar. Aynı zamanda toplumsal olaylar içinde çözüm arayışına girerler. Bazı değerlendirmelere göre dini bir inançken bazılarına göre de bir yaşam biçimidir. Şamanizm de Animizm inancının içinde yer alır. Tanrıdan ilham aldığına inanılan Şamanlar ritüellerle şifa dağıtır. İyi ve kötü ruhların dünyasına erişim sağlayarak, insan ve ruh arasında bir iletişim sağladıklarını düşünürler.

7. Santal

Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

Yaklaşık 4 milyon civarında olan Santal halkı tarafından yaşanan bir kabile dinidir. Bonga olarak adlandırdıkları ruhlar mahkemesi, ormanlarda yaşayabilen ve hastalıklara sebep olan kötü ruhlarla birlikte çalışabilen iyiliksever ruhları içerir. Bonga, görünen dünya ile görünmeyen gerçekler arasında bir aracı olarak tanımlanır. Santal bölgesinde birçok ruh yaşadığı ve etrafında kutsal bir koru olduğuna inanılır. Hala yaşadığına inandıkları Manjhi atalarının ruhları için yaz aylarında kaplarda su bırakırlar. Dini liderleri tıbbi tedavilerde kehanet ve büyücülük uygular. Bu liderler köyden ve köy halkından uzakta kötü ruhları yatıştırmayı görev edinerek odaklanma üzerine hayat yaşarlar. Hinduizm’in aksine inekler gibi hayvanları içeren kurban ritüelleri vardır. Hasat sonrasında kutlanılan Sohrai festivali önemli bir yere sahiptir.

8. Kirati Mundhum

Daha çok Nepal’de uygulanan Hindistan’da da halen devam eden Kirati Mundhum dini, birbirinden farklı inançlar arasında yer alır. Hindistan’da Darjeling ve Katmandu Vadisi’nde Kiratalar bulunmaktadır. Kirati Mundhum inancı yerel bir dindir. Temel kutsal kitapları ise Mundhum’dur. Dini metinleri, Kirati kabilesi atalarının ritüelleri, mitleri ve geleneklerini miras olarak aktarmalarıyla oluşmuştur. Kirat kabilesi Şamanizm ritüellerini uygular. Her kabilenin kendi içinde dini metinleri farklı örf ve adetler içermektedir. Bu metinler yaşam için bir yol gösterici niteliğindedir. Bu kabile içinde Limbu, Sunuwar, Rai ve Yakkha halkları yer alır. Tabiata, güneşe, atalarına, rüzgara, aya ve ateşe karşı ibadet ritüelleri önemli bir yere sahiptir. Bazı ayların dolunay günlerinde festival yaparlar.

9. Donyi-Polo

Birbirinden farklı ve az bilinen inançlar arasında yer alan Donyi-Polo, Hindistan’da halen devam bir kabile dinidir. Donyi-Polo, Güneş-Ay anlamına gelmektedir. Bu inanca göre güneş kadın, ay erkektir. İlahi çift olarak görülen bu ikili en kutsal figürdür ve kaderi yönettiğine inanılır. İlahi çiftin yeryüzüne ve tüm insanlığa sahip olduklarını savunurlar. Doğayı canlandıran çeşitli Tanrı ve Tanrıçalara taparlar. İnsandaki vicdan, evrenin doğası olarak görülür. Doğanın düzenini bozmayan eylemler doğru eylemlerdir ve mutluluk doğru eylemlerle sağlanır görüşünü benimserler. Donyi-Polo inancında bilgelik, aydınlanma ve doğruluk kavramları önemli bir yere sahiptir. Doğru eylemler vicdanla ilişkilendirilir. Bir insanın yanlış eylemde bulunup üstünü örtse dahi vicdanen rahatsız olacağını ve psikolojik baskı hissederek mutluluğunu kaybedeceğine inanırlar.

10. Kabir Mezhebi

Hindistan’da Halen Devam Eden Birbirinden Farklı İnançlar

Hindistan’da birbirinden farklı inançlar arasında yer alan, Hint şairi Aziz Kabir’in öğretilerini temel alarak halen devam eden bir dindir. Kabir’in şiirlerinin toplandığı Bijaka adlı kitap Kabir Mezhebi takipçileri için kutsaldır. Müslüman bir babanın çocuğu olarak büyüyen Kabir tasavvufa ilgi duymaya başlamasının ardından Hindu Vişnu Mezhebinin öncülerinden Ramanada’nın etkisinde kalmış ve onun fikirlerini benimsemiştir. Hinduizm ve İslam’ın temel öğretilerini reddederek kendine özel ritüeller oluşturmuştur. Kabir Mezhebinde tek Tanrı inancı vardır. Tanrı’nın ne camide ne de tapınakta olduğuna yalnızca kalpte olduğuna inanırlar. Özellikle ayrımcılığa karşıdırlar ve fakirlerin de Tanrıyla iletişim kurabileceklerini savunurlar.

Eğer siz de içerikler üretmek isterseniz, ücretsiz içerik üreticiliği eğitimimizi tamamlayıp en sonda yer alan Kariyer İçin Başvur sekmesinden örnek bir içerik ile başvurunuzu bırakabilirsiniz.

Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
0
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
0
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!