Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

4 dk okuma süresi


3
12 Paylaşım, 3 puan

Kişisel ve toplumsal değerlerin politik düzeyde yer bulması, bir ulusun hatta gezegenin tümüne yansımaktadır. Fikirlerin ve düşüncelerin eylemsel yönleri siyasi temellere dayandığında ideolojiler oluşmaktadır. Siyasal ideolojiler, kitleler halinde takip edilerek benimsenmesiyle siyasal ve toplumsal bir öğreti haline gelmektedir. Yakın geçmişte benimsenmiş bazı ideolojiler eylemsellikle birleşerek modern dünyada yer bulmuştur. Dünya üzerinde en çok kullanılan modern siyasal ideolojiler, listemizde bu fikir akımlarını inceledik. Keyifli okumalar dileriz!

1. Çokkültürlülük

Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

Birçok farklı kültürün bir arada yaşayabilmesini ifade eder. Çağımızda modern devletler “çokkültürlülük” ile ülkesini bir arada tutma gayesini taşımaktadır. Kültürel azınlıklar ve çoğunluk arasındaki çatışmayı önleme ideolojisine dayanmaktadır. Örf-adet, sanat, dil vb. farklılıklar bu ideoloji altındaki kültürü oluşturmaktadır. Dünya üzerinde var olan bir devletin tek kültürden oluşması nadir bir durum olduğu için, çokkültürlülük ideolojisinin dünyada benimsenmesi elzem hale gelmiştir. Farklılıklara saygı duymayı, asimilasyon baskısını durdurmayı amaçlar.

2. Modernizm

Aydınlanmayla beraber ortaya çıkan hümanizm ve demokrasi üzerinde yükselen bir ideolojidir. Akıl ve aklın egemenliğindeki uygulamaları varsayar. Aynı kuralların her yerde geçerli olmasını ve akıl evrenselliği görüşünü savunmaktadır. Özne ve özgürlük fikri modernizm için önemli bir nitelik taşımaktadır. Din toplumsal yaşam için arka planda tutulmaktadır. Laiklik toplumsal yaşamın birleştirici gücü olmalıdır. Modernleşme, üretim toplumundan tüketim toplumuna geçişi beraberinde getirdiği için materyalist eleştirisi almaktadır.

3. Postmodernizm

Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

Çıkış olarak modernizmle ilintili olsa da modernizme karşı tepki olarak doğmuştur. Modernizmin nihai amacının gerçekleşmeyeceği, modernizm mükemmelliğinin başarısız sonuçlar doğurduğunu iddia etmektedir. Her durumun ve her kişinin farklı olduğunu, aynı kuralların herkes için geçerli olamayacağını savunur. Gerçek, postmodernizm için tek değildir, gerçek olanın bir dayatma olduğu öne sürülür. Gerçekler yapay ve kurmacadır ve dayatmayla kişileri sistem içerisinde yok eder. Önemli olan doğru bilginin araştırması değil, doğruluk kategorisinin işleyişinin deşifre edilmesi ve açığa çıkarılmasıdır.

4. Romantizm

Siyasal düşüncede romantizm, metafizik ve idealist değerlere dayanır. Üzerine çokça tartışılan önemli akımlardan biridir. Siyaseti duygulara açan ve zenginleştiren bir olgu olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda gerçeklerden uzaklaşma ve kolaycılık eleştirileriyle muhatap olmaktadır. Romantizm akımını benimseyenler, toplumun acı gerçekleriyle yüzleşmiş ve hayalden daha öte bir bakışı da benimsemiş kişilerdir. Aynı zamanda siyasette romantizm, hayalperest olarak görülen negatif bir anlam taşımıştır. Bugüne ve geleceğe bakış olarak dünya üzerinde en çok kullanılan modern siyasal ideolojiler arasında yer almaktadır.

5. Natüralizm

Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

Dünya üzerinde en çok kullanılan modern siyasal ideolojiler arasında yer almaktadır. Adil bir doğa hukukunun varlığının inancına dayalı politik bir inanıştır. Gerçekliğe olan katı sistemi nedeniyle realizmin bir üst derecesi olarak da görülmektedir. Natüralizm gerçeği insan doğası politik bir varlıktır. Herhangi bir ideolojiye göre, birey sınıfının eşit olmayan muamele görmesi için haklı bir sebep yoktur. Herkes için adil ve doğal bir hukuk olduğuna inanılır. Doğa bilimlerinin kesinliğinin, siyaset ve hukuk gibi alanlara uygulanabileceği düşüncesinden esinlenilmiştir.

6. Liberalizm

İdealizm, 1920-1930 yılları arasında “liberalizm” adıyla incelenmeye başlanmıştır. Aralarında farklılıklar olsa da birbirlerinin aynısı olarak kabul edilmiştir. Liberalizm, insan doğasının iyi olduğunu savunur, bireyi ön plana çıkaran bir anlayışı vardır. Bu düşünceye göre bireyler toplumsal sözleşmeler yaparak pekâlâ beraber yaşayabilirler. Klasik liberalizm bireysel özgürlüğe vurgu yaparken, sosyal liberalizm bireysel özgürlük kadar bireylerin eşitlik hakkı ilkesini de önde tutar. Çoğulcu demokrasi, fırsat eşitliği, serbest piyasa ekonomisi ve bireysel özgürlükler sonuna kadar desteklenmelidir.

7. Realizm

Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

Realizm, idealizmin (liberalizmin) I. Dünya Savaşı sonrası uluslararası barışı sağlamada yetersiz görülmesiyle ortaya çıkmıştır. Realizm uluslararası politikanın, güç ve çıkar mücadelesi olarak tanımlanabileceği siyasi süreç olduğunu savunur. Uluslararası ilişkilerdeki temel güç sahibi devletler de egemenliği olan ulus devletleridir. Realizm yolunda ilerleyen devletler politikalarını değerlendirirken, ulusal çıkarlarını düşünerek hareket etmelidirler. Ulus için en gerekli kararlar verilmelidir. Siyasetçilerin niyeti veya ideolojisi önemli değildir, önemli olan ise güç cinsinden tanımlanmış çıkarlardır.

8. Pozitivizm

Siyasi pozitivizm Ljubisa Bojic tarafından 21. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir teoridir. Pozitivizm, yasaların bilimsel temellere dayandırılarak yazılmasını ister. Kademeli gelişen değişim, toplum için bütün bir değişim ile sonuçlanır. Burada medya kullanımı çok önemlidir, büyük kitlelere ulaşabilmeyi sağlar. Birlikte oluşturulabilecek güçlü bir irade ve iyimser düşünce toplum nezdinde fark yaratılmasını sağlayabilir. İyimserliğin işlendiği güçlü pozitif reklam türleri önem taşımaktadır. Bilgi, cesaret, adalet ve maneviyat kişiyi değiştirirken; kişinin değişimi tüm toplumu değiştirecektir.

9. Feminizm

Feminist siyaset kadını merkeze alarak, erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla ayrıcalık sahibi olmasını ve erk düzenini sorgular. Geçmiş zamanlarda seçme ve seçilme hakkı talebiyle başlayan bir süreç olmuştur. İlerleme toplum nezdinde yavaş gerçekleşmiş, feminizmin yaygınlaşması günümüzü bulmuştur. Feminist politika, kız çocukları ve kadın hakları, cinsiyet eşitliği çalışmaları ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın mücadelesini savunmaktadır. Bu anlayışı politikada feminizm ile birleştirerek politika uygulamalarını yönlendirmek ideolojiyi oluşturur. Medeni durumu, lezbiyen veya biseksüel olunması farklı olarak karşılamadan kişiye sosyal haklar yelpazesi oluşturmayı ve eşitlikçi bir politika izlemeyi amaçlar.

10. Ekolojizm

Dünya Üzerinde En Çok Kullanılan Modern Siyasal İdeolojiler

Sanayileşme ve kentleşmenin hızla yaygınlaşmasının etkilerine tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sanayileşmenin yarattığı çevre sorunları, hem insan türünü hem de gezegenin geleceğini etkilemektedir. Ilımlı yollardan çevre sorunlarına el atmaktan farklı olarak, radikal bir biçimde sorunu çözmeye çalışan ideolojik bir hareket olmuştur. Doğa, bütüncülük, sürdürülebilirlik, çevre ahlâkı temel inanışlardır. Gezegenin insan merkezli kullanılması yerine, doğa-çevre merkezli kullanılmasının gerekliliğini savunur. Çevreci politikalar, uluslararası eylem planları ve sözleşmeler siyasi olarak ekolojizm hareketini içerir.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
5
Beğen
Mutlu Mutlu
0
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
1
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
2
Olamaz
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Komik Komik
0
Komik
İlginç İlginç
4
İlginç

Yorum bırak

Lütfen üye girişi yapın!