Müzikli Terapi Uygulamalarının Tarihsel Kökleri

2 dk okuma süresi


3
10 Paylaşım, 3 puan
MÜZİK
MÜZİK

Müzikle terapi, aynı müzik gibi insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe dayanmaktadır. Evrendeki ahenk, uyum ve belli bir düzen içerisindeki işleyiş; insandaki kalbi ritim ve buna benzer yaşama kaynaklık eden unsurlardaki ritmik hareketler, insan ve müziği birbirinden ayrılamaz hale getirmektedir.

Müzikle Terapinin Tarihçesi

İlk insan ve ilk peygamber olarak kabul edilen Hz. Adem zamanından beri müzik unsurlarının gerçekle efsane arasında bir yerde insanla buluştuğu görülebilmektedir. Ahmet Mithat Efendi “Kainat” eserinde böylesi efsane yüklü ilginç bir anlatı ile insanların, genellikle çobanlıkla uğraştığı o kadim dönemlerde hayvanlarını otlatmak ve eğlenmek için miskal adındaki bir çalgıyı icra ettiklerini ifade etmektedir(1). Yine zaman olarak tespit edilebilmesi mümkün olmayan efsane ile karışmış tarihsel sayfalarda Kabil ve Lamek’in hikayesi de yer almaktadır. Kabil’in oğlu olan Lamek’in oğlu ölür ve Lamek çektiği acı içinde oğlunu gözünün önünden ayırmamak üzere bir ağaca asar ve kuruyan cesedin parçalarından ud’u icar eder(2). Bu çalgıyı her icra edişinde de oğlunu hatırlayarak ömrünün kalan günlerini de bu şekilde geçirir(3). Görülebilmektedir ki insanların manevi hayatının hemen her kısmında olduğu kadar, onun dünyayı daha iyi anlamasını sağlayan pek çok “mitos’da”(4) müziğin izlerine rastlanmaktadır.

Dolayısıyla müzikle terapi uygulamalarının örneklerine ilkel dönemlerden itibaren rastlanabilmektedir. İlkel kabile yaşantısında toplumdaki din adamlarının gelecekten ve bilinmeyenden haber alabilme yetileri onların büyücülük ve doktorluk gibi görevleri, doğaüstü ile bağlantı kurmanın en alışıldık aracı olan müzisyenlik ile bağdaştırdıkları görülmektedir(5).Bu kişiler doğada iyi ve kötü ruhların birlikte var olduğuna, hastalıkların kaynağının da kötü ruhlar olduğuna ve aynı zamanda müziğin de doğaüstü bir kaynağa ait olduğuna inanırlardı. Dolayısıyla din adamları hastanın bedeninden bu kötü ruhları kovmak için de müzik aracılığıyla onlarla iletişime geçmekteydiler. Müzik, basit bazı ritim aletleri ve yine bazı üflemeli veya telli, yayı sazlar eşliğinde ve özellikle “ses” kullanılarak icra edilmekteydi. Müzik icrasına hemen hemen her dönemde mistik danslar eşlik etmekteydi(6).

Gelenekten Geleceğe Dergisi ~ Doç.Dr. Cenk GÜRAY – Arş.Gör. Esra TURNER
Sayı: 5 ~ Ocak-Şubat-Mart 2014
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

DİPNOT:
1) “Ahmet Mithat Efendi, Kâinat Cilt 1”, Sadık Yiğitbaş; (1972), Musiki ile Tedavi, Yelken Matbaası, İstanbul, s: 12.
2) Ferdi Koç; (2010), “XV. Yüzyılın Sonuna Kadar Yazılmış Musiki Edvarlarında Ud Sazının İcrası”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 2, s: 390-391.
3) “Rauf Yekta; (1925), Şark Musikisi Tarihi”, Yiğitbaş, a.g.e., s: 13.
4) İlkçağ insanlarına ve tanrılarına ait olağanüstü maceraları nesilden nesile aktarılırken yapılan hayali ilavelerle birlikte anlatan, milletlerin atalarına mahsus inançlarını, duygularını, tabii olaylarla ilgili yorumlarını aksettirmesi bakımından değer taşıyan masal ve efsane kabilinden halk hikayesi (İlhan Ayverdi; (2005), Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Cilt II, s: 2087, Kubbealtı Yayınları, İstanbul.)
5) Cenk Güray; (2012b), “Anadolu’daki İnanç-Müzik İlişkisinin Semah ve Sema Kavramları Çerçevesinde İncelenmesi”, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları (Türk Din Musikisi) Anabilim Dalı, Ankara, s: 46-47.
6) Ahmet Şahin Ak; (2006), Avrupa ve Türk İslam Medeniyetinde Müzikle Tedavi-Tarihi Gelişimi ve Uygulamaları, Ötüken Yayıncılık, İstanbul, s: 17.


Bu içeriğe ifadenle renk ver!

Beğen Beğen
2
Beğen
Mutlu Mutlu
3
Mutlu
Eğlenceli Eğlenceli
5
Eğlenceli
Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Olamaz Olamaz
0
Olamaz
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Komik Komik
1
Komik
İlginç İlginç
0
İlginç

dergiCE üyeleri ne diyor?